Banken en Verzekeraars

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Banken en verzekeraars nemen een bijzonder positie in t.o.v. hun klanten. Ze lijken een beetje op de Nutsbedrijven doordat ze hun diensten bij achterstanden kunnen stopzetten waardoor de client geen gebruik meer kan maken van hun diensten zoals betalen of dekking geven tegen schades. Uitzondering hierop vormen de zorgverzekeraars die de dekking van de basisverzekering niet kunnen stopzetten.


Banken[bewerken | edit source]

Banken zijn de spil in het betalingsverkeer. Is er sprake van achterstand op een krediet of wordt bijvoorbeeld de roodstand op een salarisrekening niet regelmatig opgeheven dan kan het krediet worden opgezegd. Zodra er in zo'n geval salaris wordt gestort op een rekening dan wordt hiermee het krediet of de roodstand verminderd maar heeft het gezin geen mogelijkheid om lopende verplichtingen na te komen. In zo'n geval kan het helpen om een tweede rekening bij een andere -lees niet huidige bank- te openen en hierop salaris te laten storten zodat er ruimte is om de vaste lasten te betalen. De voormalige huisbank behoudt natuurlijk zijn vordering en kan die als "gewone" crediteur innen.

Fraude met de bankrekening[bewerken | edit source]

Constateert een bank dat er fraude (of een vermoeden van fraude) met een bankrekening is gepleegd dan wordt de klant opgenomen in het EVR Register (dat ook een koppeling met het CIS heeft). Voordat een bank hiertoe overgaat moet er overduidelijk en opnomstotelijk bewijs zijn dat de fraude ook daadwerkelijk door de klant gepleegd is. Effect is dat ook rekeningen bij andere banken waar de cliënt klant is worden geblokkeerd of beëindigd. Indien iemand in het EVR register wordt geregistreerd is dit voor de duur van acht jaar. Gedurende deze periode is het openen van een nieuwe rekening moeilijk/onmogelijk.

Gevolgen[bewerken | edit source]

De klant is op dat moment bankloos en heeft feitelijk geen eigen mogelijkheid meer om een rekening te openen bij iedere Nederlandse bank. Omdat je zonder bankrekening niet kunt leven kan een Basisrekening worden geopend. Een aantal banken (ABN AMRO, ING Bank, Rabobank, SNS Bank en Triodos) hebben aangegeven hieraan mee te werken. Wel kunnen (aanvullende) en zware voorwaarden worden gesteld. Een tweede mogelijkheid is een basisrekening aan te vragen via een erkende hulpverleningsorganisatie. In het algemeen is het raadzaam om in deze situatie direct Beschermingsbewind aan te vragen om zo zo snel mogelijk weer te kunnen beschikken over een bankrekening en de financiele huishouding op orde te krijgen.

Bezwaar en beroep[bewerken | edit source]

Tegen een opname in het EVR register kan binnen zes weken bezwaar worden gemaakt bij de bank die de fraude heeft geconstateerd of vermoed.

Einde van de registratie[bewerken | edit source]

Eind van de registratie vindt plaats door:

  • Erkennen van het bezwaar tegen de opname in het EVR register,
  • Juridische uitspraak na niet erkennen bezwaar/vrijspraak bij de behandeling van de fraudezaak,
  • Acht jaar na registratie in het register.

In de rechtspraak wordt de termijn van acht jaar te lang gevonden en is het raadzaam hierover juridisch advies in te winnen om na te gaan of deze termijn voor de cliënt kan worden verkort.

Verzekeren[bewerken | edit source]

Bij verzekeren zijn er een aantal regimes die van toepassing zijn. De meest voorkomende behandelen we hier. Ook kan het voorkomen dat er een combinatie van twee verzekeringen is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kapitaalverzekering gekoppeld aan een overlijdensrisicoverzekering. De eerste keer onafhankelijk van de situatie op een bepaalde datum uit, de tweede dient dan om een risico (bijvoorbeeld een overlijden) af te dekken. Deze twee verzekeringen kunnen aan elkaar gekoppeld zijn. In dat geval is de stelregel bij niet nakomen van de betalingsregeling om uit te gaan van een risico verzekering. Omdat dit van verzekering tot verzekering kan verschillen is het advies in die situatie de polis er op na te slaan. Dat is sowieso altijd een goede aanvulling op de informatie op deze pagina.

Kapitaalverzekeringen[bewerken | edit source]

Dit zijn verzekeringen waarbij kapitaal wordt uitgekeerd op een bepaald moment. Wordt er niet meer ingelegd in een verzekering dan stopt deze niet alleen stopt natuurlijk wel de waardeopbouw in de verzekering wat betreft de inleg. De waardeopbouw van het ingelegde geld blijft wel doorlopen. Evt. kan de verzekering worden afgekocht, het ingelegde geld kan worden uitgekeerd. Dit is i.h.a. in het nadeel van de klant omdat extra kosten in rekening worden gebracht. Daarnaast dient in een sommige gevallen ook rekening te worden gehouden dat uitkering kan leiden tot fiscale invordering als de inleg wordt gezien als uitgesteld inkomen. Ook een uitvaartpolis is een kapitaalverzekering. Deze keert altijd uit hoewel het moment van uitkeren van tevoren niet vaststaat maar wel zeker is (het overlijden van de verzekeringnemer).

Aandachtspunten:[bewerken | edit source]

Bij kapitaalverzekeringen kunnen aanvullende dekkingen zijn afgesloten zoals premievrijstelling i.g.v. arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeschiktheidsuitkering etc. Ook hier geldt dat de polis hier duidelijkheid over kan verschaffen.

Risicoverzekeringen[bewerken | edit source]

Risicoverzekeringen zijn verzekeringen die een onvoorzien nadeel kunnen opvangen. Denk hierbij aan inboedelverzekering, autoverzekering etc. Uitgangspunt is dat de premie bij vooruitbetaling verschuldigd is. Wordt hier niet aan voldaan (of worden andere voorwaarden geschonden zoals fraude/misbruik) dan vervalt meestal de dekking van de verzekering. De verzekeringsmaatschappij hanteert meestal een coulant incassobeleid echter de verzekeringsmaatschappij is gerechtigd om in geval van schade tijdens de periode van wanbetaling niet uit te keren (de dekking wordt o.b.v. de polisvoorwaarden en zonder aankondiging opgeschort). Als de premiebetaling langere tijd niet plaatsvindt zal de verzekeringsmaatschappij de klant uiteindelijk royeren. Dit kan gevolgen hebben voor de cliënt: mocht deze bij zijn huidige of andere verzekeraar deze verzekering (opnieuw) willen afsluiten dan kan hij worden geweigerd vanwege een eerder royement.
Wanbetaling, misbruik/fraude etc. wordt nl. bijgehouden in het Centraal Informatie Systeem van de verzekeraars. Soms lukt het wel een nieuwe verzekering krijgen bij de huidige of andere verzekeringsmaatschappij maar meestal wel tegen ongunstigere voorwaarden (zoals jaarbetaling) of hogere premie. Mocht het helemaal niet lukken bij een reguliere verzekeringsmaatschappij een verzekering af te sluiten dan kan dat (bijna) altijd wel bij De Vereende (wel tegen een hogere premie en vooruitbetaling van tenminste drie maanden premie). Dit geldt dus alleen bij royement in geval van een risicoverzekering en niet bij een kapitaalverzekering
Hoewel het iedereen bijna vrijstaat om wel of geen risicoverzekeringen af te sluiten is het advies om in ieder geval altijd een WA verzekering Particulieren af te sluiten. De kosten zijn laag i.r.t. de geboden dekking. Wat betreft andere verzekeringen dient bepaald te worden of de premie in verhouding staat tot de dekking of dat bijvoorbeeld een verzekering schade dekt die al elders wordt gedekt.

Aandachtspunten:[bewerken | edit source]

WA verzekering Vervoermiddel[bewerken | edit source]

Ieder geregistreerd voertuig (elke vervoermiddel met een kenteken) die op de openbare weg staat dient WA verzekerd te zijn. Is dit niet het geval dan zal door het RDW een administratieve boete worden opgelegd. Meer uitleg hierover staat op deze pagina over de Rijksdient voor het Wegverkeer.

Opstalverzekering[bewerken | edit source]

In geval van een eigen huis waarop een hypotheek rust dient een opstalverzekering te zijn afgesloten. Is dit niet het geval dan kan dit reden zijn voor een bank om het hypotheekrecht op te eisen.

Zorgverzekering[bewerken | edit source]

In geval van achterstand in de betaling van de premie dan kan een zorgverzekeraar de vordering hierop overdragen aan een incassobrueau of deurwaarder. Bijzonder is dat de dekking van de zorgverzekering blijft doorlopen. Als er meer dan zes maanden achterstand is op de premiebetaling basiszorgverzekering (dus niet op de aanvullende zorgverzekering!) wordt de crediteur overgedragen aan het CAK die de klant een hogere premie in rekening brengt (incasso vindt plaats via inhouding op het salaris via het CJIB en directe inning van zorgtoeslag bij de belastingdienst). Om dit op te lossen dient een betalingsregeling te worden getroffen met de oorspronkelijke zorgverzekeraar. Na het afsluiten van betalingsregeling stopt het CAK met incasseren. Om dubbele maandlasten te voorkomen is het handig de eerste maand van premiebetaling na het CAK mee te nemen in de betalingsregeling. Is de betalingsregeling succesvol beëindigd dan wordt een crediteur afgemeld bij het CAK en een eventueel openstaande vordering bij hen wat betreft de administratieve boete kwijtgescholden. Is er een achterstand in de betaling bij een zorgverzekeraar dan is het niet mogelijk om over te stappen.

Aanvullende verzekering[bewerken | edit source]

In geval van achterstand in de betaling wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau/deurwaarder en op de normale wijze geïnd. De dekking van de verzekering stopt op het moment van wanbetaling. Evt. kan dit bedrag ook worden meegenomen in de betalingsregeling voor de basisverzekering.


Zie ook: Soorten Achterstanden