CJIB

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het CJIB is belast met de incasso van de volgende typen boetes:

Administratieve sanctie voor verkeersovertredingen[bewerken | edit source]

Dit zijn boetes/sancties die vooral te maken hebben met verkeersovertredingen etc.

Strafbeschikkingen, transacties en strafrechtelijke boetes[bewerken | edit source]

Dit zijn boetes die worden opgelegd in geval van strafrechtelijk overtreding (bijvoorbeeld een mishandeling). DIt levert sowieso een aantekening in het strafregister op.

Schadevergoedingsmaatregel[bewerken | edit source]

Dit zijn door de rechter of OVJ opgelegde schadevergoedingen aan slachtoffers.

CAK[bewerken | edit source]

Als je je premie voor de basis zorgverzekering niet hebt betaald wordt je overgedragen aan het CAK.De incasso van de bestuurlijke premie voert het CJIB uit. Klik hier voor deze bijzondere regeling.

Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)
[bewerken | edit source]

Als je in het bezit bent van een voertuig dat geregistreerd staat bij het RDW (In het algemeen elk vervoermiddel dat voorzien is van een kentekenplaat) en deze is niet verzekerd of de datum van de APK is verlopen dan legt de RDW een administratieve boete op. Inning wordt uitgevoerd door het CJIB. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe je in dat geval het beste kunt handelen.

Geen geld om vordering te betalen[bewerken | edit source]

Wat zijn de mogelijkheden in geval er onvoldoende geld is om de CJIB vordering te betalen? Neem dan telefonisch contact op met het CJIB of de instantie namens wie het CJIB invordert, leg de situatie uit en laat weten dat het gezin wordt begeleidt door een hulpverlener namens Schuldhulpmaatje Nederland. Doe dit altijd samen met (en niet namens) de client en zorg ervoor dat je ondersteunende documenten als budgetplan en/of Schuldenoverzicht gereed hebt of binnen afzienbare tijd gereed hebt. Overleg ook met de medewerker of het handig is contact op te nemen met de organisatie namens wie het CJIB int, zoals bijvoorbeeld de RDW voor aanvullende maatregelen. De volgende mogelijkheden zijn er zolang de vordering niet in handen is gegeven van een deurwaarder.

Betalingsregeling[bewerken | edit source]

Met het CJIB is het mogelijk om een betalingsregeling af te spreken. Voorwaarden voor een betalingsregeling zijn:

  • Betalingsregeling leidt tot volledige betaling,
  • Vordering bedraagt meer dan € 75 (prijspeil 2020)
  • Er is nog geen deurwaarder ingeschakeld,
  • Er is geen ander dwangmiddel (zoals bijvoorbeeld inneming rijbewijs) ingezet,
  • Een eerdere betalingsregeling in de afgelopen 12 maanden in met succes afgerond.

Het CJIB hanteert een standaard voor het maken van een betalingsregeling zoals bijvoorbeeld de duur van de regeling. In het algemeen bedraagt deze 12 maanden. Indien deze standaardregeling onvoldoende soelaas biedt (bijvoorbeeld i.v.m. onvoldoende afloscapaciteit) kan om een maatwerkoplossing worden gevraagd met een maximale duur van 72 maanden. Neem voor inning van bestuursrechtelijke premie van het CAK en administratieve boetes van de RDW contact op met deze organisaties. Hier is het CJIB slechts uitvoeringsorgaan zonder beleidsvrijheid om de vordering te wijzigen.

Uitstel van Betaling[bewerken | edit source]

Een andere mogelijkheid die er is is om uitstel van betaling te vragen. Als uitstel wordt verleend stopt het proces van automatisch verhogen van de bedragen die geïnd worden en koop je tijd. Per 1 april 2020 wordt het uitstel van betaling geformaliseerd met een noodstopregeling waardoor de inning maximaal vier maanden wordt opgeschort en er geen verhoging van de boetes zal plaatsvinden. Criteria voor toekenning zijn:

  • Aanmelding bij de Gemeentelijke Schuldhulpverlening,
  • Er is zicht op betaling van de boetes (evt. in termijnen).

Ervaring is dat als je onvoldoende tijd hebt om overzicht te krijgen, d.w.z. dat de vervaldatum van een boete dreigt te worden overschreden, het zinvol is met het CJIB contact op te nemen (ook als er geen sprake is van een beroep op de gemeentelijke schuldhulpverlening). In het algemeen wordt er dan uitstel van betaling verleend.

Terugdraaien verhoging[bewerken | edit source]

Het CJIB heeft de mogelijkheid om in schrijnende gevallen de verhoging van bijvoorbeeld verkeersboetes terug te draaien. Kwijtschelding van boetes is niet mogelijk, terugdraaien/kwijtschelden van de verhoging van de vordering wel. Lukt dit in eerste aanleg niet vraag dan naar de afdeling schrijnendheid. Zij kunnen meer.

Let op: Wat betreft uitstel van betaling en terugdraaien van de verhoging geldt dat dit afhankelijk is van de persoonlijke situatie van de client. Hier vindt dus van geval tot geval beoordeling plaats en is er geen zeker uitkomst wat betreft de kans van slagen.

Bijzonderheden[bewerken | edit source]

  • Mocht betaling niet lukken dan kan het CJIB zonder en met juridisch dwangbevel (hierbij wordt de deurwaarder ingeschakeld) beslag laten leggen op inkomen of banktegoed. Mocht er onvoldoende geld zijn dan kan gebruik worden gemaakt van gijzeling, ontneming rijbewijs etc.
  • Administratieve boetes kunnen worden meegenomen in een minnelijke regeling (tegen finale kwijting). Voor de andere sancties is dit niet mogelijk. In geval van een WSNP traject is het mogelijk in bepaalde gevallen om andere sancties wel mee te nemen in de sanering waarbij deze vervallen als de schone lei wordt uitgesproken.

Meer informatie[bewerken | edit source]

Voor meer info kun je terecht op de site van het CJIB of Schuldinfo