Hulporganisaties (maatschappelijk) - Katwijk

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Binnen Katwijk zijn er de volgende hulporganisaties die gerelateerd zijn aan schuldhulpverlening. We hebben ze ingedeeld in twee groepen:

  • Organisaties die Financiële of Uitgavenbesparende ondersteuning verlenen
  • Organisaties die Sociaal Maatschappelijke ondersteuning verlenen

Wil je snel weten waar iemand recht op heeft gebruik dan de Nibud Site BerekenUwRecht. Hier kun je snel vinden waar je (financieel) gebruik van kunt maken.

Financiële of Uitgaven Besparende ondersteuning[bewerken | edit source]

Bewindvoerders[bewerken | edit source]

We werken we samen met de volgende bewindvoerders:

  • Aleida Schudde (Parlevliet en Schudde Curatele en Bewind) en
  • Mirjam Brands (B. & Z. Bewindvoering en Begeleiding).

Wil je ze inschakelen overleg dan van te voren even met Anneke en Dick Jan.

Budgetinformatiepunt[bewerken | edit source]

Het Budgetinformatiepunt (BIP) is de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de schuldhulpbemiddeling in het kader van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpbemiddeling (WGS). De gemeente heeft deze taak uitbesteed aan Plangroep. Benodigde formulieren voor aanmelding kun je hier vinden.

DoeMee Regeling gemeente Katwijk[bewerken | edit source]

Via de gemeente Katwijk kunnen kosten gedeclareerd worden voor lidmaatschap, abonnement of kaartje voor sport en andere activiteiten. Het gaat hier om lidmaatschappen voor bijvoorbeeld bibliotheek of activiteiten buitenshuis. De regeling vertoont overlap met de regeling van het jeugdfonds Sport en Cultuur echter heeft meer een incidenteel karakter. Meer informatie over Doe Mee is hier te vinden

Dunavie[bewerken | edit source]

Dunavie is de grootste/enige sociale verhuurder van Katwijk. Binnen Dunavie is er het Team Leefbaarheid datzich bezig houdtmet (psycho)sociale en financiële problematiek van de klanten van Dunavie. Dat doen ze aan de hand van het betalingsgedrag van klanten of meldingen i.g.v. (psycho)sociale of overlastgevende problemen. Lees hier verder

Formulierenbrigade[bewerken | edit source]

De formulierenbrigade helpt bij het invullen van formulieren, opzetten van administratie en kan samen met de cliënt kijken of er recht is op voorzieningen zoals zorg- en huurtoeslag en bijzondere bijstand. Meer informatie kun je hier vinden.

Grip op de Knip[bewerken | edit source]

Begeleid mensen die geldzorgen hebben door middel van:

Voor meer informatie kun je hier klikken.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland[bewerken | edit source]

Door sport en cultuur kunnen kinderen meedoen in de maatschappij en zich beter ontwikkelen. Echter is meedoen aan sport en cultuur niet voor elk kind vanzelfsprekend. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of het lesgeld voor kinderen uit gezinnen waar weinig financiële middelen zijn, zodat ook zij kunnen meedoen. Ouders kunnen een aanvraag indienen via een intermediair, dat is iemand die op professionele basis betrokken is bij het kind. Na goedkeuring van de aanvraag maakt het Jeugdfonds Sport en Cultuur het geld over op de rekening van de sport- of cultuur aanbieder. Aanvragen lopen via Anneke en Dick Jan (gebruik svp dit formulier hiervoor). Meer informatie over het jeugdfonds kun je hier vinden.

Gratis Kapper[bewerken | edit source]

“Er verzorgd uitzien is wat ons betreft een basisbehoefte” aldus Robert Jan van Rijn. Eén van de vrijwilligers van de gratis kapper in Katwijk. Voor mensen met een kleine beurs is de kapper soms onbetaalbaar en daarom knipt hij met een aantal vrijwilligers voor niets mensen met een kleine beurs. Voor de kinderen van de gezinnen doet hij dit op woensdagmiddag in zijn eigen huis waar een volledige kapsalon is ingericht. Voor volwassenen doet hij dit in de ruimte van de voedselbank (waar hij ook bestuurslid van is). Voor meer informatie en aanmelden: klik hier

Kocon[bewerken | edit source]

Het Platform Kocon is een lokaal samenwerkingsverband op het gebied van alcohol en drugs, in de gemeente Katwijk. Het gaat hierbij om verslavingspreventie en handhaving, verslavingszorg en maatschappelijk herstel. Kocon beheert een fonds waar in geval van crisis noodgiften uit kunnen worden gedaan. Klik daarvoor hier.

Samenlevingsloket Gemeente Katwijk[bewerken | edit source]

Het samenlevingsloket van de Gemeente Katwijk geeft advies (door medewerkers van de gemeente) over de bestaande regelingen en voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn, werk, inkomen, bijzondere bijstand, pgb en wmo). Meer informatie en afspraak maken kan hier.

Stichting leergeld ZH midden[bewerken | edit source]

De doelgroep van deze organisatie zijn cliënten gezinnen met kinderen. De Stichting leergeld ZH midden stelt middelen ter beschikking voor kinderen zoals fiets, computer, een pas voor schoolspullen of de kosten voor een schoolreis. Let wel op de termijnen voor aanvraag (Kindpas: 31/7 en Schoolspullenpas: 31/8) Klik hier voor meer informatie.

Voedselbank[bewerken | edit source]

De voedselbank is een organisatie met als doelstelling iets te doen aan verspilling van voedsel en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede. Naast het verstrekken van voedselpakketten voorziet de voedselbank ook kleding en is er een team kappers die mensen gratis knipt. Klik voor meer info hier. Wil je weten of je in aanmerking komt voor de voedselbank dan kun je op deze pagina de normbedragen vinden of je in aanmerking komt-hier wordt ook doorverwezen naar de algemene site van Voedselbank voor een proefberekening. Aanmelden bij de voedselbank kan via deze pagina op de website van de voedselbank (wel vermelden dat de aanmelding via Grip is gedaan).

Update juni 2020
Tussentijdse Toetsing
Bij de Voedselbank wordt ieder half jaar getoetst of iemand qua inkomen nog voldoet aan de inkomenscriteria voor vertrekking. De coördinatoren krijgen een signaal van de Voedselbank die ze zullen doorspelen aan de begeleider van het gezin die gebruik maakt van de diensten van de voedselbank. Gevraagd wordt dan dit formulier in te vullen en op te sturen aan de Werkgroep Klanten(voor adres zie hieronder).
Bij beëindiging van onze begeleiding
Indien onze begeleiding stopt dan is de vraag om de voedselbank te informeren of verstrekking van de voedselbank nog wel of niet nodig is. Dit kun je bepalen door in dit geval voor de laatste keer dit formulier in te vullen en te sturen naar de voedselbank (voor adres zie hieronder) met daarbij de melding dat onze begeleiding stopt. Op dat moment neemt de voedselbank verder actie zoals het beëindigen van de vertrekking of indien deze blijft doorlopen de halfjaarlijkse financiële toetsing.
Emailadres
Het emailadres is dat voor de tussentijdse toetsing en beëindiging gebruikt kan worden is:werkgroepklanten@voedselbankkatwijk.nl.

Voorraadkast[bewerken | edit source]

Dit is een particulier initiatief van Co Viele die mensen helpt die niet in aanmerking komen/gebruik maken van de Voedselbank. Klik voor meer info hier of hier Aanmelden kan via Facebook Messenger/Website - vermeld dat je namens GRIP contact opneemt

WMO Consulenten[bewerken | edit source]

De groep WMO Consulenten van de Gemeente Katwijk kunnen adviseren en begeleiden in geval er een beroep wordt gedaan op WMO of PGB. Het betreft hier onderwerpen waardoor mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Gedacht dient te worden aan thuiszorg, aanpassing van het huis of in het geval van bijvoorbeeld het organiseren van de financiële huishouding zorg dragen voor ondersteuning hiervan aan cliënten. De WMO kent geen strakke regelswat betreft toekenning waardoor er geen eenduidige antwoord kan worden gegeven welke ondersteuning wel of niet gefinancierd kan worden uit de WMO. Advies is daarom contact op te nemen met de WMO Consulenten. Voor meer informatie en contactgegevens zie de site van de Gemeente Katwijk.

Zorgverzekering[bewerken | edit source]

De gemeente Katwijk biedt samen met Zorg en Zekerheid een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren. Het voordeel bedraagt t.o.v. andere verzekeraars ongveer € 50 /maand (Prijspeil 2020). Verder voordeel is geen eigen bijdrage binnen de aanvullende verzekering en geen eigen risico. Voor meer info klik hier


Maatschappelijke ondersteuning[bewerken | edit source]

Broodnodig[bewerken | edit source]

Dit is een onderdeel van Kwadraad specifiek gericht op financiële advisering i.c.m. andere maatschappelijke problematiek. Broodnodig is bereikbaar via het Team Sociale Ondersteuning of Kwadraad.

Brijder[bewerken | edit source]

Brijder, specialist in verslavingszorg, is er voor iedereen, van jong tot oud, met een lichte of ernstige verslaving. Ze richten zich op het voorkomen en behandelen van verslaving met bijkomende problematiek en op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Meer informatie kun je hier vinden.

De Brug[bewerken | edit source]

De Brug is een ggz-instelling voor verslavingszorg. Ze bieden hulp aan verslaafden en ouders/partners/familieleden van verslaafden door middel van behandeling, begeleiding en/of huisvesting. De Brug helpt mensen die verslaafd zijn, bijvoorbeeld door ze door te verwijzen naar/plaatsen in ontwenningsklinieken en helpt mensen na de behandeling met het op orde krijgen van hun leven zoals onderdak, dagbesteding/werk en nazorg. Voor meer informatie kun je hier terecht.

Digitaal Plein Katwijk[bewerken | edit source]

Een website gericht op jongeren en dan met name op het gebied van verslaving en andere problematiek waar jongeren mee te maken hebben. Ook een vindplaats voor doorverwijzing.

De Duijf[bewerken | edit source]

Maatschappelijk Werk De Duijf zet zich met hart en ziel in voor mensen die in problemen zijn geraakt. Bijvoorbeeld door een verslaving, relatieproblemen, scheiding, opvoeding, eenzaamheid of financiële problematiek. We helpen mensen om een nieuwe start te maken. We werken vanuit een Christelijke motivatie. Voor meer informatie klik hier.

GGD Hollands Midden (Meldpunt Zorg en Overlast)[bewerken | edit source]

Als er sprake is van iemand die hulp mijdt, overlast bezorgd (i.g.v. acute overlast politie inschakelen) dan kan contact worden opgenomen met het Meldpunt Zorg en Overlast (tfn 088-308 3620). Ook kan met het Meldpunt contact worden opgenomen voor advies. Meer informatie over het Meldpunt kun je hier vinden.

Kwadraad[bewerken | edit source]

Deze organisatie biedt maatschappelijk werk aan en kan op alle vlakken van sociale problematiek maatschappelijk werk aanbieden. Inschakelen kan het beste via het Team Sociale Ondersteuning. Klik voor meer informatie over Kwadraad hier.

Wijkteam (voorheen Team Sociale Ondersteuning)[bewerken | edit source]

Hier kunnen gezinnen zich aanmelden indien er niet alleen sprake is van geldzorgen maar ook voor andere problemen zoals gokverslaving, gezinsproblemen etc. Klik voor meer info hier

Veilig Thuis[bewerken | edit source]

Hoewel geen lokale organisatie vermelden we Veiligthuis.nl hier toch. In geval van een (vermoeden) van geweld (verbaal of fysiek) in een gezin kun je contact opnemen met Veiligthuis.nl. Zij kunnen adviseren, ingrijpen(indien nodig) of doorverwijzen. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met bijvoorbeeld TSO of de coördinatoren.

Welzijnskwartier[bewerken | edit source]

Welzijnskwartier is een organisatie die werkt aan sociale verbinding en een prettige woon- en leefomgeving in de gemeente Katwijk. WZK stimuleert dat mensen zo lang en zelfstandig mogelijk deelnemen aan onze samenleving. Dat doen ze door voor verschillende doelgroepen passende, inspirerende en aansprekende activiteiten te organiseren en praktische diensten aan te bieden. Vaak gratis, of tegen een kleine vergoeding. Daarnaast ondersteunt WZK o.a. ouderen, mantelzorgers en statushouders met praktische hulp (zoals hulp bij de administratie of maaltijdservice) en advies. Klik voor meer info hier