Soorten Achterstanden

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In ons werk horen achterstanden en het oplossen ervan er eigenlijk altijd bij. Op deze pagina zetten we de soorten achterstanden en incassomethoden op een rij. Uitzondering hierop vormen de achterstanden bij Banken en Verzekeraars waarover meer te vinden is op deze pagina. In het algemeen geldt dat een client in redelijkheid moet zijn aangemaand. Hoewel er uitzonderingen zijn is de stelregel dat iedere incassant voordat hij een volgende stap zet (een tweede aanmaning met kosten of overgaan tot deurwaardersactie bijvoorbeeld) een client in de gelegenheid moet stellen om alsnog (meestal binnen twee weken) te betalen of een betalingsregeling te treffen. Wordt dat niet gedaan dan is dat een punt om de procedure ter discussie te stellen.
Feitelijk zijn er vijf soorten achterstanden die elk hun eigen manier van invorderen hebben:

Overheidsachterstanden (belastingen, CJIB etc)[bewerken | edit source]

Voor achterstanden bij overheidsinstellingen geldt in het algemeen dat deze zonder rechterlijk vonnis uitvoerbaar zijn en preferent zijn aan andere achterstanden. Wat volstaat is een dwangbevel van de overheidsinstantie waarna tot invordering kan worden overgegaan (beslag). Hier komt dus geen deurwaarder aan te pas.

Achterstanden bij Nutsbedrijven en Telecom[bewerken | edit source]

Als er diensten worden aangeboden zoals Gas, Electra, Water, Telefonie/Internet kan bij wanbetaling de levering worden stopgezet. Voor de eerste drie zijn de gevolgen ingrijpend en kan er via noodmaatregelen actie worden ondernomen (crisisinterventie via het BIP/Schuldhulpbemiddeling bijvoorbeeld) om dit tegen te houden. Meestal is er een afdeling bijzonder beheer waarmee in dat geval geschakeld kan worden. Vraag hier dus om als je met een medewerker van deze bedrijven spreekt. De invordering verloopt verder op een zelfde wijze via incassobureau/deurwaarder en staat feitelijk los van het stoppen van de dienstverlening.

Achterstanden op Hypotheek/VVE[bewerken | edit source]

In geval van een achterstand van de betaling op de hypotheek of aan de Vereniging van Eigenaren kan worden overgegaan (na een aantal stappen) tot verkoop van het eigen huis/koophuis. Andere crediteuren hebben dit recht niet vanwege het hypotheekrecht op het huis. In geval van een gemeentelijke schuldmiddeling of WNSP is het dus van belang dat er geen achterstanden zijn op de betaling aan Hypotheekverstrekker of VVE want in dat geval is er een kans dat het eigen huis gedwongen verkocht gaat worden omdat de schuldregeling hen minder oplevert.

Achterstanden op de zorgverzekering[bewerken | edit source]

Basisverzekering[bewerken | edit source]

In geval van achterstand in de betaling van de premie dan kan een zorgverzekeraar de vordering hierop overdragen aan een incassobrueau of deurwaarder. Bijzonder is dat de dekking van de zorgverzekering blijft doorlopen. Als er meer dan zes maanden achterstand is op de premiebetaling basiszorgverzekering (dus niet op de aanvullende zorgverzekering!) wordt de crediteur overgedragen aan het CAK die de klant een hogere premie in rekening brengt (incasso vindt plaats via inhouding op het salaris via het CJIB en directe inning van zorgtoeslag bij de belastingdienst). Om dit op te lossen dient een betalingsregeling te worden getroffen met de oorspronkelijke zorgverzekeraar. Na het afsluiten van betalingsregeling stopt het CAK met incasseren. Om dubbele maandlasten te voorkomen is het handig de eerste maand van premiebetaling na het CAK mee te nemen in de betalingsregeling. Is de betalingsregeling succesvol beëindigd dan wordt een crediteur afgemeld bij het CAK en een eventueel openstaande vordering bij hen wat betreft de administratieve boete kwijtgescholden. Is er een achterstand in de betaling bij een zorgverzekeraar dan is het niet mogelijk om over te stappen.

Aanvullende verzekering[bewerken | edit source]

In geval van achterstand in de betaling wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau/deurwaarder en op de normale wijze geïnd. De dekking van de verzekering stopt op het moment van wanbetaling. Evt. kan dit bedrag ook worden meegenomen in de betalingsregeling voor de basisverzekering.

Eigen Risico[bewerken | edit source]

Eigen risico is een op zich zelf staande vordering en is op zich geen reden voor aanmelding bij het CAK. Invordering van achterstanden a.g.v. het niet betalen van het eigen risico vindt via de gebruikelijke procedure (aanmaning, evt. incassobureau, deurwaarder) plaats. In geval van wanbetaling van gespreide betaling van het Eigen Risico dan wordt deze regeling opgezegd en overgegaan op het in rekening brengen van het eigen risico per declaratie. Ontstaat door het opzeggen of na het opzeggen van deze regeling achterstand dan geldt natuurlijk de eerder genoemde incassoprocedure. Ook dit bedrag kan worden meegenomen in de betalingsregeling voor de basisverzekering

Zie ook deze pagina van Zorgkiezer.

Overige achterstanden[bewerken | edit source]

Voor alle andere achterstanden geldt dat deze vorderingen, als een betalingsregeling niet mogelijk is of niet wordt nagekomen in handen worden gegeven van een incassobureau/ deurwaarder en op de normale wijze worden geïnd.

Incassokosten[bewerken | edit source]

Incassokosten mogen pas in rekening worden gebracht nadat de zgn. 14 dagen brief is verstuurd. Deze kan worden verstuurd door de oorspronkelijke crediteur of door een bedrijf die de vordering heeft overgenomen en deze dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Er moet in vermeld staan dat de vordering binnen twee weken na ontvangst door de crediteur (dus niet de dagtekening van de brief) betaald dient te worden,
  2. Er moet duidelijk in staan dat indien niet wordt betaald er incassokosten in rekening worden gebracht,
  3. Het bedrag van de totale vordering dient vermeld te staan.

Onduidelijk is of ook de hoogte van de incassokosten in de 14 dagen brief dient te worden opgenomen. De hoogte van de incassokosten is afhankelijk van de hoogte van de vordering van de crediteur. Op de site van consuwijzer staat dezerekenhulpom het bedrag te bereken. Let op! er mogen geen andere kosten dan deze berekende kosten in rekening worden gebracht.

Tip[bewerken | edit source]

In het algemeen geldt dat eerst door een schuldeiser daarna door incassobureau en/of deurwaarder moet worden geprobeerd om een achterstand in betaling via een aanmaning, evt i.c.m. het aanbieden van een betalingsregeling, op te lossen. De kans van slagen dat een vordering door een rechter wordt toegewezen is dan groter. Verder is het van belang dat het niet nakomen van een betalingsregeling niet direct (zeker als de crediteur te goeder trouw is) kan worden opgezegd (als een termijn niet op tijd is betaald bijvoorbeeld). Zie hiervoor ook het stuk over betalingsregelingZie ook deze pagina: Verjaring van vorderingen, Banken en Verzekeraars en Contact met Crediteuren