Uitkeringen

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Uitkeringen zijn in Nederland ingesteld om inwoners een bestaan te garanderen. Er zijn veel soorten uitkeringen en teveel om hier op te nemen. Sites van UWV,Sociale Verzekeringsbank of Gemeenten kunnen meer en actuelere gegevens geven. De meest voorkomende uitkeringen worden hier behandeld, voor uitzonderingen en bijzondere regelingen wordt verwezen naar externe websites.

WW[bewerken | edit source]

Dit is een uitkering indien iemand onvrijwillig en niet verwijtbaar werkloos is geworden. De duur is afhankelijk van het arbeidsverleden (maximaal 2 jaar) en de hoogte van de uitkering is afhankelijk van het inkomen over de laatste 13 maanden voorafgaand aan het ontslag. Bij WW wordt niet gekeken naar het Eigen Vermogen van de werknemer of evt. andere inkomens in een gezin. De aanvraag voor WW kan worden gedaan via de website van het UWV. De uitkering is een nabetaling wat betekent dat de eerste maand na ontslag de ex werknemer geen inkomen heeft die maand. De verplichtingen van degene die in de WW zit zijn: sollicitatieplicht, accepteren van passend werk en ieder maand een inkomensopgave doen over evt. inkomsten in de afgelopen maand. Meer info over WW is hier te vinden.

IAOW[bewerken | edit source]

Als iemand is geboren vóór 1 januari 1965 kan die in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering Voorwaarden hiervoor zijn:

  • Na het 50e jaar werkloos bent geworden en
  • daarvoor recht heeft gehad op een WW of WGA-uitkering.

De IOAW-uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Op de site van de Rijksoverheid is meer informatie hierover te vinden. Uitvoeringsorganisatie is het UWV.

Bijstand/Uitkering participatiewet[bewerken | edit source]

Indien er geen inkomen is of recht op een andere uitkering kan bijstand worden verleend. Er is geen maximale duur aan de bijstand en de hoogte van de uitkering wordt vastgesteld op het sociaal mimimum en is afhankelijk van de samenstelling van het gezin op basis van het begrip voordeurdelersregeling/kostendelersnorm. Dit laatste betekent (meestal) dat de bijstandsuitkering lager wordt als er één of meerdere volwassenen achter een zelfde voordeur wonen. Wat de andere volwassene aan inkomen/vermogen heeft speelt geen rol. Er wordt dus puur gekeken naar het aantal volwassenen. Wonen er twee of meer mensen met een bijstandsuitkering achter eenzelfde voordeur dan gaat voor beiden de uitkering omlaag. Voor meer info klik hier.

Bij een bijstandsuitkering wordt er wel gekeken naar het Eigen Vermogen of evt. andere inkomens van degene die de uitkering ontvangt.

De aanvraag voor een bijstandsuitkering kan worden gedaan bij de gemeente waar de aanvrager staat geregistreerd. De uitkering gaat in op de datum van aanvraag (indien deze wordt toegekend). De verplichtingen van degene die in de bijstand zit zijn o.m.: sollicitatieplicht, accepteren van elk werk en ieder maand een inkomensopgave doen over evt. inkomsten in de afgelopen maand en de plicht in ruil voor de uitkering iets terug te doen. Een uitgebreidere lijst met criteria is hier te vinden echter gemeenten vullen dit elk voor zich op een andere manier in.

Bijzondere regelingen[bewerken | edit source]

Mocht de uitkering onvoldoende zijn voor specifieke uitgaven (bijvoorbeeld de kosten van een bewindvoerder of medische kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekering) dan kan een beroep worden gedaan op speciale regelingen zoals bijzonder bijstand, extra ondersteuning i.v.m. kinderen etc. Iedere aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld op noodzaak.

WIA / WGA / IVA (Voorheen WAO)[bewerken | edit source]

Indien iemand die werkt om gezondheidsredenen niet of minder kan werken gedurende meer dan 2 jaar kan hij een Uitkering wegens ziekte aanvragen. Hierbij staat het opvangen van het inkomensverlies a.g.v. ziekte centraal. De regeling lijkt qua criteria (Eigen Vermogen bijvoorbeeld) op de WW met dit verschil dat er geen maximale duur aan de uitkering verbonden is. De site van het UWV heeft uitgebreide informatie over WIA/WGA/IVA. Gezien de complexiteit kan daar meer informatie worden gevonden.

AOW[bewerken | edit source]

Iedere geregistreerde inwoner van Nederland heeft recht op AOW. De hoogte is afhankelijk van het aantal jaren dat iemand in Nederland heeft gewoond. De uitkering wordt toegekend als iemand de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt en de hoogte van het bedrag is afhankelijk van de gezinssituatie (per persoon):

  • alleenstaand: 70% van het minimumloon,
  • samenwonend of getrouwd: 50% van het minimumloon.

Is de uitkering lager dan het sociaal minimum (bijstandsniveau) dan kan gebruik worden gemaakt van de regeling Inkomensondersteuning die op de site van ANBO wordt toegelicht.

Kinderbijslag[bewerken | edit source]

Kinderbijslag wordt uitgekeerd aan de moeder van kinderen mits (in het algemeen) in Nederland woonachtig. Deze wordt automatisch uitgekeerd in de maand volgend op het eerste volledige kwartaal nadat een kind is geboren. Kinderbijslag wordt toegekend aan moeders tot het kind 18 jaar oud is geworden. Soms moet je zelf kinderbijslag aanvragen:

  • het kind is niet in Nederland geboren
  • de moeder woont in het buitenland,
  • het kind niet binnen 1 maand na de geboorte is aangegeven bij de gemeente.

Is er sprake van intensieve zorg voor een kind dan kan dubbele kinderbijslag worden aangevraagd. Voor meer informatie is deze pagina van de Rijksoverheid een goed startpunt. De uitvoeringsinstantie is de Sociale Verzekeringsbank.

Tip[bewerken | edit source]

Met uitkeringen wordt een inkomen gegarandeerd op het sociaal minimum. Het sociaal minimum is het bedrag dat je minimaal nodig heeft om van te leven. Dat bedrag is niet voor iedereen hetzelfde. De hoogte van het sociaal minimum hangt af van leeftijd en leefsituatie. De actuele bedragen zijn te vinden op de site van het UWV