Banken en Verzekeraars

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Banken en verzekeraars nemen een bijzonder positie in ten opzichte van hun klanten. Ze lijken een beetje op de Nutsbedrijven, doordat ze hun diensten bij achterstanden kunnen stopzetten waardoor de cliënt geen gebruik meer kan maken van hun diensten, zoals betalen of dekking geven tegen schades. Uitzondering hierop vormen de zorgverzekeraars, die de dekking van de basisverzekering niet kunnen stopzetten.


Banken

Banken zijn de spil in het betalingsverkeer. Is er sprake van achterstand op een krediet of wordt bijvoorbeeld de roodstand op een salarisrekening niet regelmatig opgeheven dan kan het krediet worden opgezegd. Zodra er in zo'n geval salaris wordt gestort op een rekening, dan wordt hiermee het krediet of de roodstand verminderd. Per 1 januari 2021 is een nieuwe regeling van kracht geworden, waardoor banken alleen maar het meerdere boven het zogenaamde beslagvrije bedrag hiervoor mogen aanwenden.

Beslagvrij bedrag

Ook voor banken geldt het beslagvrije bedrag. Indien er schulden zijn dan mag de bank in geval van achterstand alleen het bedrag op de rekening boven het beslagvrije bedrag gebruiken om daarmee de schuld af te lossen.

In onderstaande tabel staan de bedragen voor 2021:

Gezinssamenstelling Beslagvrij bedrag
Alleenstaande € 1661.40
Alleenstaande met kind(eren) jonger dan 18 jaar € 1779.52
Gehuwden zonder kinderen jonger dan 18 jaar € 2199.34
Gehuwden met kind(eren) jonger dan 18 jaar € 2317.45
Gezinssamenstelling Beslagvrij bedrag
Alleenstaande € 1661.40
Alleenstaande met kind(eren) jonger dan 18 jaar € 1779.52
Gehuwden zonder kinderen jonger dan 18 jaar € 2199.34
Gehuwden met kind(eren) jonger dan 18 jaar € 2317.45
Gezinssamenstelling Beslagvrij bedrag
Alleenstaande € 1661.40
Alleenstaande met kind(eren) jonger dan 18 jaar € 1779.52
Gehuwden zonder kinderen jonger dan 18 jaar € 2199.34
Gehuwden met kind(eren) jonger dan 18 jaar € 2317.45
Gezinssamenstelling Beslagvrij bedrag
Alleenstaande € 1661.40
Alleenstaande met kind(eren) jonger dan 18 jaar € 1779.52
Gehuwden zonder kinderen jonger dan 18 jaar € 2199.34
Gehuwden met kind(eren) jonger dan 18 jaar € 2317.45
Gezinssamenstelling Beslagvrij bedrag
Alleenstaande € 1661.40
Alleenstaande met kind(eren) jonger dan 18 jaar € 1779.52
Gehuwden zonder kinderen jonger dan 18 jaar € 2199.34
Gehuwden met kind(eren) jonger dan 18 jaar € 2317.45
Gezinssamenstelling Beslagvrij bedrag
Alleenstaande € 1661.40
Alleenstaande met kind(eren) jonger dan 18 jaar € 1779.52
Gehuwden zonder kinderen jonger dan 18 jaar € 2199.34
Gehuwden met kind(eren) jonger dan 18 jaar € 2317.45
Gezinssamenstelling Beslagvrij bedrag
Alleenstaande € 1661.40
Alleenstaande met kind(eren) jonger dan 18 jaar € 1779.52
Gehuwden zonder kinderen jonger dan 18 jaar € 2199.34
Gehuwden met kind(eren) jonger dan 18 jaar € 2317.45

Roodstand op de Salarisrekening

Soms wordt maximaal gebruik gemaakt van de roodstand op een rekening en wordt deze bij niet nakomen van de regels ingetrokken. Effect is dan dat zodra er salaris op een rekening wordt gestort, er onvoldoende geld is voor uitgaven in de lopende of komende maand. In zo'n geval kan het helpen een tweede rekening bij een andere - lees: niet de huidige bank - te openen en hierop salaris te laten storten, zodat er ruimte is om de vaste lasten te betalen. De voormalige huisbank behoudt natuurlijk zijn vordering en kan die als "gewone" crediteur innen. Op deze pagina wordt hier verder op ingegaan.

Fraude met de bankrekening

Constateert een bank dat er fraude (of een vermoeden van fraude) met een bankrekening is gepleegd, dan wordt de klant opgenomen in het IVR {{#tip-text: IVR | Interne Fraude Registere} van de bank en evt ook het EVR: het frauderegister waarin de fraudemeldingen van alle banken zijn opgenomen en zijn te raadplegen en dat ook een koppeling met het CIS heeft. Als registratie bij het EVR aan de orde is heeft dat als effect dat ook rekeningen bij andere banken waar de cliënt klant is worden geblokkeerd of beëindigd. Indien iemand in het EVR register wordt geregistreerd, is dit voor de duur van acht jaar. Gedurende deze periode is het openen van een nieuwe rekening moeilijk. Bij registratie in het IVR gelden per bank andere beleidsregels en dan is het effect klein omdat alsnog bij een andere bank een rekening kan worden geopend. Voordat een bank tot registratie overgaat, moet er overduidelijk en onomstotelijk bewijs of vermoeden van fraude zijn dat deze fraude ook daadwerkelijk door de klant gepleegd is.

Basisrekening

Als de bankrekening wordt beëindigd of geblokkeerd, dan heeft iemand op dat moment dus geen rekening meer en kan dus niet meer deelnemen aan het betalingsverkeer. Omdat je zonder bankrekening niet kunt leven, kan een Basisrekening worden geopend. Iedereen heeft recht op een Basisrekening. Een aantal banken (ABN AMRO, ING Bank, Rabobank, SNS Bank en Triodos) hebben aangegeven mee te werken aan een Basisrekening. Er kunnen wel aanvullende en zware voorwaarden worden gesteld. Een andere mogelijkheid is een basisrekening aan te vragen via een erkende hulpverleningsorganisatie. In het algemeen is het raadzaam in deze situatie direct Beschermingsbewind aan te vragen om zo zo snel mogelijk weer te kunnen beschikken over een bankrekening en de financiële huishouding op orde te krijgen.

Bezwaar en beroep

Tegen een opname in het EVR-register kan binnen zes weken bezwaar worden gemaakt bij de bank die de fraude heeft geconstateerd of vermoed.

Einde van de registratie

Eind van de registratie vindt plaats door:

  • Erkennen van het bezwaar tegen de opname in het EVR-register
  • Juridische uitspraak na niet erkennen bezwaar/vrijspraak bij de behandeling van de fraudezaak
  • Acht jaar na registratie in het register

In de rechtspraak wordt de termijn van acht jaar te lang gevonden en is het raadzaam hierover juridisch advies in te winnen om na te gaan of deze termijn voor de cliënt kan worden verkort.

Basisbankrekening

Zonder betaalrekening is het niet mogelijk om deel te nemen in het het dagelijks betalingsverkeer. Mensen worden zo maatschappelijk uitgesloten omdat je geen geld meer kunt ontvangen en ook niets meer kunt betalen. De Nederlandse Banken en de Nederlandse Vereniging van Banken hebbenin 2001 in overleg met hetministerie van Financienen het Leger des Heils afspraken gemaakt dat iedereen moet kunnen beschikken over een betaalrekening. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Basisbankrekening. Inmiddels hebben zich al meerdere organisaties bij dit Convenant aangesloten.


Een basisbankrekening is een betaalrekening waar iedere volwassene in Nederland, maar ook in de rest van de EU, recht op heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. Het is een betaalrekening voor iedereen. Op de website van de basisbankrekening staat in een stappenplan beschreven hoe je weer een nieuwe basisbankrekening kunt aanvragen.

Verzekeren

Bij verzekeren zijn er een aantal regimes die van toepassing zijn. De meest voorkomende behandelen we hier. Ook kan het voorkomen dat er een combinatie van twee verzekeringen is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kapitaalverzekering gekoppeld aan een overlijdensrisicoverzekering. De eerste keert onafhankelijk van de situatie op een bepaalde datum uit, de tweede dient dan om een risico (bijvoorbeeld een overlijden) af te dekken. Deze twee verzekeringen kunnen aan elkaar gekoppeld zijn. In dat geval is de stelregel bij niet nakomen van de betalingsregeling uit te gaan van een risicoverzekering. Omdat dit van verzekering tot verzekering kan verschillen is het advies in die situatie de polis er op na te slaan. Dat is sowieso altijd een goede aanvulling op de informatie op deze pagina.

Kapitaalverzekeringen

Kapitaalverzekeringen zijn verzekeringen waarbij kapitaal wordt uitgekeerd op een bepaald moment. Wordt er niet meer ingelegd in een verzekering, dan stopt deze niet. Alleen stopt natuurlijk wel de waardeopbouw in de verzekering wat betreft de inleg. De waardeopbouw van het ingelegde geld blijft wel doorlopen. Eventueel kan de verzekering worden afgekocht en het ingelegde geld uitgekeerd. Dit is in het algemeen in het nadeel van de klant, omdat extra kosten in rekening worden gebracht. Daarnaast dient er in sommige gevallen ook rekening mee te worden gehouden dat uitkering kan leiden tot fiscale invordering, als de inleg wordt gezien als uitgesteld inkomen.

Ook een uitvaartpolis is een kapitaalverzekering. Deze keert altijd uit, hoewel het moment van uitkeren van tevoren niet vaststaat, maar wel zeker is (het overlijden van de verzekeringnemer).

Aandachtspunten:

Bij kapitaalverzekeringen kunnen aanvullende dekkingen zijn afgesloten, zoals premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etcetera. Ook hier geldt dat de polis hier duidelijkheid over kan verschaffen.

Risicoverzekeringen

Risicoverzekeringen zijn verzekeringen die een onvoorzien nadeel kunnen opvangen. Denk hierbij aan inboedelverzekering, autoverzekering, etcetera. Uitgangspunt is dat de premie bij vooruitbetaling verschuldigd is. Wordt hier niet aan voldaan (of worden andere voorwaarden geschonden, zoals fraude/misbruik), dan vervalt meestal de dekking van de verzekering. De verzekeringsmaatschappij hanteert meestal een coulant incassobeleid, maar de verzekeringsmaatschappij is gerechtigd in geval van schade tijdens de periode van wanbetaling niet uit te keren (de dekking wordt op basis van de polisvoorwaarden en zonder aankondiging opgeschort). Als de premiebetaling langere tijd niet plaatsvindt, zal de verzekeringsmaatschappij de klant uiteindelijk royeren. Dit kan gevolgen hebben voor de cliënt: mocht deze bij zijn huidige of andere verzekeraar deze verzekering (opnieuw) willen afsluiten, dan kan hij worden geweigerd vanwege een eerder royement.

Wanbetaling

Wanbetaling, misbruik/fraude, etcetera wordt namelijk bijgehouden in het Centraal Informatie Systeem van de verzekeraars. Soms lukt het wel een nieuwe verzekering te krijgen bij de huidige of een andere verzekeringsmaatschappij, maar meestal wel tegen ongunstigere voorwaarden (zoals jaarbetaling) of hogere premie. Mocht het helemaal niet lukken bij een reguliere verzekeringsmaatschappij een verzekering af te sluiten, dan kan dat (bijna) altijd wel bij De Vereende (wel tegen een hogere premie en vooruitbetaling van tenminste drie maanden premie). Dit geldt dus alleen bij royement bij een risicoverzekering en niet bij een kapitaalverzekering

Welke verzekering

Hoewel het iedereen bijna vrijstaat wel of geen risicoverzekeringen af te sluiten, is het advies in ieder geval altijd een WA-verzekering Particulieren af te sluiten. De kosten zijn laag in relatie tot. de geboden dekking. Voor andere verzekeringen dient bepaald te worden of de premie in verhouding staat tot de dekking of dat bijvoorbeeld een verzekering schade dekt die al elders wordt gedekt.

Aandachtspunten:

WA-verzekering vervoermiddel

Ieder geregistreerd voertuig (elk vervoermiddel met een kenteken) dat op de openbare weg staat, dient WA verzekerd te zijn. Is dit niet het geval, dan zal door de RDW (RijksDienst voor het Wegverkeer) een administratieve boete worden opgelegd. Meer uitleg hierover staat op deze pagina over de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Opstalverzekering

In geval van een eigen huis waarop een hypotheek rust, dient een opstalverzekering te zijn afgesloten. Is dit niet het geval, dan kan dit reden zijn voor een bank het hypotheekrecht op te eisen.

Zorgverzekering

In ons werk horen achterstanden en het oplossen ervan er eigenlijk altijd bij. Op deze pagina zetten we de soorten achterstanden en incassomethoden op een rij. Uitzondering hierop vormen de achterstanden bij Banken en Verzekeraars waarover meer te vinden is op deze pagina. In het algemeen geldt dat een klant in redelijkheid moet zijn aangemaand. Hoewel er uitzonderingen zijn, is de stelregel dat iedere incassant voordat hij een volgende stap zet (een tweede aanmaning met kosten of overgaan tot deurwaardersactie bijvoorbeeld) een klant in de gelegenheid moet stellen alsnog (meestal binnen twee weken) te betalen of een betalingsregeling te treffen. Wordt dat niet gedaan, dan is dat een punt om de procedure ter discussie te stellen.
Feitelijk zijn er vijf soorten achterstanden die elk hun eigen manier van invorderen hebben.

Overheidsachterstanden (belastingen, CJIB etcetera)

Voor achterstanden bij overheidsinstellingen geldt in het algemeen dat deze zonder rechterlijk vonnis uitvoerbaar zijn en preferent zijn boven andere achterstanden. Wat volstaat is een dwangbevel van de overheidsinstantie waarna tot invordering kan worden overgegaan (beslag). Hier komt dus geen deurwaarder aan te pas.

Achterstanden bij nutsbedrijven en telecom

Als er diensten worden aangeboden zoals Gas, Electra, Water, Telefonie/Internet, kan bij wanbetaling de levering worden stopgezet. Voor de eerste drie zijn de gevolgen ingrijpend en kan er via noodmaatregelen actie worden ondernomen (crisisinterventie via het BIP/Schuldhulpbemiddeling bijvoorbeeld) om dit tegen te houden. Meestal is er een afdeling bijzonder beheer waarmee in dat geval geschakeld kan worden. Vraag hier dus om, als je met een medewerker van deze bedrijven spreekt. De werkwijze die Energiebedrijven hanteren wordt hier uitgelegd. De invordering van de opgelopen achterstand verloopt verder op een zelfde wijze via incassobureau/deurwaarder en staat feitelijk los van het stoppen van de dienstverlening.

Achterstand op hypotheek/VVE

In geval van een achterstand van de betaling op de hypotheek of aan de Vereniging van Eigenaren kan worden overgegaan (na een aantal stappen) tot verkoop van het eigen huis/koophuis. Andere crediteuren hebben dit recht niet vanwege het hypotheekrecht op het huis. In geval van een gemeentelijke schuldmiddeling of WNSP is het dus van belang dat er geen achterstanden zijn op de betaling aan Hypotheekverstrekker of VVE, want in dat geval is er een kans dat het eigen huis gedwongen verkocht gaat worden, omdat de schuldregeling hun minder oplevert.

Achterstand bij Verhuurder

Als er een achterstand is bij een verhuurder is deze verplicht is via regulier contact proberen een oplossing te vinden voor de achterstand. Lukt dat niet dan kan de verhuurder een deurwaarder inschakelen die op zijn beurt ook weer eerst moet aanmanen en proberen een oplossing te vinden. Lukt dat óók niet dan kan de deurwaarder de rechter inschakelen. Allereerst om een titel te krijgen om de vordering via bijvoorbeeld loonbeslag op te lossen maar ook geeft dit meestal recht tot beëindiging van de huurovereenkomst i.c.m. huisuitzetting. De klant moet dan deze extra kosten ook betalen.


Per 2021 is er in geval van een (te) hoge huur i.c.m. een extern oorzaak van inkomensdaling (bijvoorbeeld werkloosheid maar echtscheiding niet) de mogelijkheid om de huur te bevriezen of te verlagen. Hierdoor kan iemand die bijvoorbeeld in de vrije sector woont en hierdoor niet in aanmerking komt voor Indviduele Huurtoeslag alsnog hiervoor in aanmerking komen. Dit i.c.m. bijvoorbeeld een betalingsregeling kan dan een oplossing zijn voor de opgelopen achterstand.

Achterstanden op de zorgverzekering

Basisverzekering

In geval van achterstand in de betaling van de premie kan een zorgverzekeraar de vordering hierop overdragen aan een incassobureau of deurwaarder. Bijzonder is dat de dekking van de zorgverzekering blijft doorlopen. Als er meer dan zes maanden achterstand is op de premiebetaling basiszorgverzekering (dus niet op de aanvullende zorgverzekering!) wordt de crediteur overgedragen aan het CAK die de klant een hogere premie in rekening brengt (incasso vindt plaats via inhouding op het salaris via het CJIB en directe inning van zorgtoeslag bij de belastingdienst). Om dit op te lossen dient een betalingsregeling te worden getroffen met de oorspronkelijke zorgverzekeraar. Na het afsluiten van de betalingsregeling stopt het CAK met incasseren. Om dubbele maandlasten te voorkomen is het handig de eerste maand van premiebetaling na het CAK mee te nemen in de betalingsregeling. Is de betalingsregeling succesvol beëindigd, dan wordt de crediteur afgemeld bij het CAK en een eventueel openstaande vordering bij hen kwijtgescholden wat betreft de administratieve boete. Is er een achterstand in de betaling bij een zorgverzekeraar, dan is het niet mogelijk over te stappen.

Aanvullende verzekering

In geval van achterstand in de betaling wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau/deurwaarder en op de normale wijze geïnd. De dekking van de verzekering stopt op het moment van wanbetaling. Eventueel kan dit bedrag ook worden meegenomen in de betalingsregeling voor de basisverzekering.

Eigen Risico

Eigen risico is een op zichzelf staande vordering en is op zich geen reden voor aanmelding bij het CAK. Invordering van achterstanden als gevolg van het niet betalen van het eigen risico vindt plaats via de gebruikelijke procedure (aanmaning, eventueel incassobureau, deurwaarder). In geval van wanbetaling van gespreide betaling van het Eigen Risico wordt deze regeling opgezegd en overgegaan op het in rekening brengen van het eigen risico per declaratie. Ontstaat door het opzeggen of na het opzeggen van deze regeling achterstand, dan geldt natuurlijk de eerder genoemde incassoprocedure. Ook dit bedrag kan worden meegenomen in de betalingsregeling voor de basisverzekering

Meer informatie

  • Op deze pagina staat aanvullende informatie over de wijze van incasso bij zorgverzekeringen en de maatregelen die dan worden getroffen.
  • Ook op deze pagina van Zorgkiezer staat aanvullende informatie.

Overige achterstanden

Voor alle andere achterstanden geldt dat deze vorderingen, als een betalingsregeling niet mogelijk is of niet wordt nagekomen, in handen worden gegeven van een incassobureau/ deurwaarder en op de normale wijze worden geïnd.

Incassokosten

Incassokosten mogen pas in rekening worden gebracht, nadat de zogenaamde 14-dagenbrief is verstuurd. Deze kan worden verstuurd door de oorspronkelijke crediteur of door een bedrijf dat de vordering heeft overgenomen en deze dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Er moet in vermeld staan dat de vordering binnen twee weken na ontvangst door de crediteur (dus niet na de dagtekening van de brief) betaald dient te worden
  2. Er moet duidelijk in staan dat ier incassokosten in rekening worden gebracht, alsniet wordt betaald
  3. Het bedrag van de totale vordering dient vermeld te staan

Onduidelijk is of ook de hoogte van de incassokosten in de 14-dagenbrief dient te worden opgenomen. De hoogte van de incassokosten is afhankelijk van de hoogte van de vordering van de crediteur. Op de site van consuwijzer staat dezerekenhulpom het bedrag te berekenen. Let op! Er mogen geen andere kosten dan deze berekende kosten in rekening worden gebracht.

Vindplaats van achterstanden

Zeker als de administratie niet op orde is, is het vinden van achterstanden en schulden een moeilijk werk. Op deze pagina staat een opsomming waar je eventuele achterstanden kunt vinden.

De achterstanden zijn dreigend

Is er een situatie waarbij er sprake is van dreigende Gas-, Electra- of Waterafsluiting of dreigende huisuitzetting, kijk dan op deze pagina wat je kan doen

Tip

In het algemeen geldt dat eerst door een schuldeiser, daarna door incassobureau en/of deurwaarder moet worden geprobeerd een achterstand in betaling op te lossen via een aanmaning, eventueel in combinatie met het aanbieden van een betalingsregeling. De kans van slagen dat een vordering door een rechter wordt toegewezen is dan groter. Verder is het van belang dat bij het niet nakomen van een betalingsregeling niet direct (zeker als de crediteur te goeder trouw is) deze betalingsregeling kan worden opgezegd (als een termijn niet op tijd is betaald bijvoorbeeld). Zie hiervoor ook het stuk over betalingsregelingZie ook deze pagina: Verjaring van vorderingen, Banken en Verzekeraars en Contact met Crediteuren

Aanvullende verzekering

In geval van achterstand in de betaling wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau/deurwaarder en op de normale wijze geïnd. De dekking van de verzekering stopt op het moment van wanbetaling. Eventueel kan dit bedrag ook worden meegenomen in de betalingsregeling voor de basisverzekering.

Eigen Risico

Eigen risico is een op zichzelf staande vordering en is op zich geen reden voor aanmelding bij het CAK. Invordering van achterstanden als gevolg van het niet betalen van het eigen risico vindt plaats via de gebruikelijke procedure (aanmaning, eventueel incassobureau, deurwaarder). In geval van wanbetaling van gespreide betaling van het Eigen Risico wordt deze regeling opgezegd en overgegaan op het in rekening brengen van het eigen risico per declaratie. Ontstaat door het opzeggen of na het opzeggen van deze regeling achterstand, dan geldt natuurlijk de eerder genoemde incassoprocedure. Ook dit bedrag kan worden meegenomen in de betalingsregeling voor de basisverzekering.
Zie ook: Soorten Achterstanden