Stappenplan

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Inleiding

In het kader van de hulpverlening aan cliënten van Grip maken we gebruik van een stappenplan gebaseerd op de best practices van de NVVK. Dit stappenplan is geen wet van meden en perzen, wel proberen we hiermee het volgende te bereiken:

  • Rust,
  • Inzicht en Overzicht,
  • Oplossing voor de geldzorgen,
  • Zelfredzaamheid na beëindigen begeleiding.

Uitgangspunt van onze begeleiding is dat de cliënt binnen ongeveer drie jaar of zoveel eerder als mogelijk is financieel zelfstandig is en vooral geen geldzorgen meer heeft.

Stappen

Stabilisatiefase

In deze fase is het de bedoeling inzicht te krijgen in de financiële situatie. Dit gebeurt in de volgende twee stappen

StappenplanSHV.jpeg

waarbij per stap afspraken worden gemaakt tussen jou en de hulpverlener wanneer een stap klaar zou kunnen zijn (de streefdatum):


Stap 1: Op orde krijgen van de administratie

Bedoeling is om alle brieven, rekeningen, aanmaningen, uitdraai van de bankrekening over de afgelopen drie maanden en inkomensbewijzen (salarisstroken bijvoorbeeld) op orde te krijgen. Van jou verwachten we dat je alles verzamelt en ordent waarbij je hulpverlener je kan ondersteunen.

Gereed op: (richtlijn 4 weken na de start van de begeleiding gereed)

Stap 2: Inzicht in inkomsten en uitgaven

Op basis van de geordende administratie maken jij en hulpverlener een overzicht van de inkomsten en uitgaven (uitgesplitst naar vaste en variabele lasten) waarbij jullie ook rekening houden met onregelmatige uitgaven en inkomsten zoals bijvoorbeeld de betaling van de waterrekening of de betaling van kinderbijslag per kwartaal.

Met jou worden afspraken gemaakt (afhankelijk van de mogelijkheden) over de betaling van vaste lasten en het bedrag dat gebruikt kan worden om van te leven (het leefgeld). Indien mogelijk wordt ook afgesproken om een bedrag te sparen voor incidentele grote uitgaven (denk aan onderhoud van de auto bijvoorbeeld) en het bedrag dat overblijft om te gebruiken voor aflossing van schulden en achterstanden (de afloscapaciteit).

Wat we hiermee willen bereiken is dat de vaste lasten betaald worden en er geen nieuwe achterstanden ontstaan. Mocht het inkomen hiervoor te laag zijn dan zal worden gekeken of er in de vaste lasten uitgaven zijn die verminderd kunnen worden of dat er een mogelijkheid is om het inkomen te verhogen. Wat betreft het leefgeld ben je vrij om dit naar eigen inzicht uit te geven zolang er maar niet meer wordt uitgegeven dan is afgesproken. Dit wordt vastgelegd in een budgetplan.

Gereed op: (richtlijn 4 weken na de start van de begeleiding gereed)

Schuldregeling

Stap 3: Overzicht van schulden en achterstanden

Ten slotte maak je samen met je hulpverlener op basis van de administratie een overzicht van de schulden en achterstanden (de schuldregeling). Op basis van het bedrag dat beschikbaar is voor aflossing van de schulden en achterstanden (de afloscapaciteit) bepaal je of het mogelijk is om deze binnen een redelijke termijn (± drie jaar) af te lossen. Mocht dat niet mogelijk zijn dan overlegt je hulpverlener met je wat de beste oplossing is: Zelf regelen of bescherming zoeken bij de Gemeentelijke schuldhulpbemiddeling.Mocht je zelf je financiële problemen willen of kunnen oplossen dan zal je, samen met je hulpverlnere met alle crediteuren afspraken moeten maken over het terugbetalen van de schuld of achterstand. Je hulpverlener begeleid je door middel van brieven, mails of begeleiden tijdens telefoongesprekken. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken en het nakomen ervan.

Gereed op: (richtlijn 6 weken na de start van de begeleiding gereed)

Uitvoering

Stap 4: Verdere begeleiding

Nadat de voorgaande stappen succesvol zijn afgerond is het zaak uitvoering te geven aan alle afspraken. Op basis van het budgetplan en de schuldenregeling wordt gekeken in hoeverre het lukt om hieraan te voldoen. Dat gebeurt op basis van doornemen van de inkomsten en uitgaven op de bankrekening, evt. bonnen of wat hiervoor het meest geschikt is. Op basis van de ervaring kunnen evt. wijzigingen in budgetplan of schuldenregeling worden getroffen. Van jou wordt verwacht dat jij zoveel als mogelijk de afspraken probeert na te komen en als je hier moeite mee hebt dit met je hulpverlener te bespreken. Kern is dat jij en de hulpverlener samen jouw geldzorgen proberen op te lossen.

Gereed op: (Afhankelijk van doorlooptijd schuldregeling)

Afronding

Stap 5: Afronden begeleiding

Nadat alle zorgen zijn opgelost wordt met jou overlegd welke begeleiding nog nodig is en hoe lang. Ook wordt aan je gevraagd punten aan te dragen waarover je tevreden bent en waar je vindt dat de begeleider zich kan verbeteren. Het is goed als je hierin open, eerlijk en respectvol bent. Je hulpverlener staat altiijd (ook tijdens het traject) open voor punten om zijn/haar functioneren te verbeteren.

Gereed op: (Afhankelijk van doorlooptijd schuldregeling)

Stap 6: Nazorg

Feitelijk sta je nu op eigen benen en is de hulpverlening afgelopen. Toch kunnen er situaties zijn waarin je graag nog advies/begeleiding krijgt zoals de hulpverlener graag wil weten of alles goed verloopt. Afhankelijk van wat er in stap 5 is afgesproken over duur en begeleiding in de nazorg kan je een beroep doen op je hulpverlener.

Gereed op: (Afhankelijk van doorlooptijd schuldregeling)

Tot slot

Dit stappenplan is een hulpmiddel. Het wil je inzicht geven hoe we je kunnen helpen. Afwijkingen zijn altijd mogelijk en soms lukt het gewoon niet om de gemaakte afspraken na te komen. Dat is niet erg, wel een aandachtspunt. Bespreek dit met degene die je begeleidt en probeer samen tot een oplossing te komen. Wat van belang is dat jij en degene die je helpt vertrouwen in elkaar hebben en samen een oplossing vinden voor je geldzorgen.

Bijlage: Voorbeelden van een budgetplan, schuldenoverzicht en schuldregeling